top of page

Mixed use Residential & commerce

Urban design renovation

יעוד: מגורים

מיקום: ירושלים

לקוח: יזם פרטי

סטטוס: תכנון בלבד (הצעה)

שטח מגרש: 7 דונם

תכנון: V5 Architects בשיתוף עם המשרד SM+art אדריכלות

הצעה תכנונית לפינוי בינוי בשכונת תלפיות מזרח בירושלים. שטח המתחם כ-7 דונם, וכולל כיום 2 בנייני מגורים קיימים, מגרש חניה, ושביל ציבורי.

א. במצב המוצע מתוכננות כ-320 יח"ד חדשות במקום 80 יח"ד הקיימות. 4 מגדלים בגובה של 15-18 קומות.

ב. הבינוי יושב על מדרון ומתיחס לטופוגרפיה הקיימת. קומת הקרקע הינה קולונדה המשמשת למסחר מלווה ולובאים לבנייני המגורים.

ג. גג המסחר מתוכנן כגג ירוק המחולק לגינות הצמודות לדירות בקומה מעל המסחר.

ד. השביל המוצע והשטחים הציבוריים הפתוחים המתוכננים במתחם מתחברים למערכת שבילים פנימית ומערכת שטחים פתוחים הקיימת בשכונה.

bottom of page