top of page

Communal House Renovation

Residential housing renovation

יעוד: מגורים

מיקום: גבעתיים

לקוח: יזם פרטי

סטטוס: בתכנון 

שטח מגרש: 740 מ"ר

שטח מבונה: 2900 מ"ר

תוספת בניה מכוח תמ"א 38/1. בנין קיים בן 4 קומות באזור מרכזי בגבעתיים, 14 יח"ד קיימות. 10 יח"ד מוצעות. סה"כ 24 יח"ד מוצעות וקיימות.

תנאי השטח הטופוגרפיים הכתיבו מורכבות הנדסית, הכוללת פתרונות יצירתיים כגון: פיתוח שטח וכניסה מרשימה, דירת מדרון, תכנון חניה רובוטית ותוספת מחסנים בתוך שטח המגרש. כל זה תוך התחשבות במצב הקיים של הבניין. התמורה עבור הדירות הקיימות כוללת מרפסות וממ"דים, שדרוג לובי ראשי ושטחים משותפים. התוספת מתוכננת כהמשך ישיר למבנה הקיים וע"י כך מייצרת אחידות תכנונית בין המצב הקיים לבין המצב המוצע.  

bottom of page